โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567)

Release Date : 21-03-2022 10:00:00
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567)

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

รูปภาพที่เกียวข้อง
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง