ผู้บริหาร

นาวาเอก

อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กวก.อล.ทร.

นาวาโท

อุกฤษฏ์ อารมย์อุ่น

รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กวก.อล.ทร./หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์.กวก.อล.

นาวาโท

สายันต์ ท้ายเมือง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กวก.อล.ทร.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด