ในวันที่ 7 ก.พ.66 น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายกระโดดหอสูง 34 ฟุต และปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบฯ

Release Date : 08-02-2023 09:00:00
ในวันที่ 7 ก.พ.66 น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายกระโดดหอสูง 34 ฟุต และปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบฯ

 

ในวันที่ 7 ก.พ.66 น.อ.จิระวัฒน์  อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายกระโดดหอสูง 34 ฟุต และปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบฯ โดยมี นรจ.ชั้นปีที่ 1 ได้รับการประดับเครื่องหมายฯ จำนวนทั้ง 789 นาย อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ 1 หลังจากนั้นได้กระทำพิธีปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบฯ โดยมีครูฝึก ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมในพิธีฯ  การนี้ ผบ.รร.ชุมพลฯ ให้โอวาท การฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของนักเรียนจ่า เป็นการฝึกที่สำคัญ นับว่าเป็นพื้นฐานการพัฒนาในด้านองค์บุคคล และความเป็นผู้นำทหาร ทำให้นักเรียน ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของวิชาทหารราบ การเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็ก การยิงปืนด้วยกระสุนจริง นอกจากนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับไปในระหว่างการฝึกคือความความสามัคคี ความอดทน และความภาคภูมิใจ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไป ขอให้นักเรียนจ่าที่ผ่านการฝึกในวันนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน รวมทั้งกองทัพเรือ ตลอดจนประเทศชาติต่อไป 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ 7 ก.พ.66 น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายกระโดดหอสูง 34 ฟุต และปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง