ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือและโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Release Date : 24-04-2023 10:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือและโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

      พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์   ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือโท วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าพระยา  หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

 

 

     สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จํานวน ๑,๐๔๖ นาย  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จํานวน ๙๘๗ นาย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๓๕ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๑๐ นาย

 

 

ในจํานวนนี้ มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุด จํานวน ๑๖ นาย ดังนี้

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า ภูวนัย  สัตรูพ่าย 

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ ได้แก่ นักเรียนจ่า สัณหวัช  เก็งวินิจ

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า เสฏฐนันท์  สาระกูล

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ ได้แก่ นักเรียนจ่า ศักดิ์สิทธิ์  บัวเย็น

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี ได้แก่ นักเรียนจ่า จิรกิตติ์  ม่วงชำนาญ 

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า ณัฐพงศ์ ฟุ่มเฟือย

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า วีรพงศ์  จันทร์เพ็ง 

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ ได้แก่ นักเรียนจ่า เอกพันธ์  บุญจูง

โรงเรียนพลาธิการ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า ปวีณ์กร  วิชัย

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี ได้แก่ นักเรียนจ่า กฤติชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า พงศ์พันธ์  วงษ์พินิจ

โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี ได้แก่ นักเรียนจ่า ตรีเทพ  ชมธวัช

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ ได้แก่ นักเรียนจ่า กฤษดากรณ์  ใหมพูล

- คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนจ่า อดิศักดิ์  สินไชย 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

- คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และ คะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม ได้แก่ นักเรียนดุริยางค์หญิง พิชชานันท์  ขันติยานันท์ 

- คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ ได้แก่ นักเรียนดุริยางค์ สุดวิชชา  กตธิกรนันท์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือและโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง